Home : About us : Contact Us : Courses Offered : Tuition Fee : Why Choose T@H : Terms & Conditions : How to Apply : FAQ

 

Q สามารถทดลองเรียนก่อนได้มั้ย
A ได้ แต่ทางบริษัทจะต้องขอคิดค่าบริการในการสอนครั้งแรกเป็นเงิน 1,200 บาท (600 บาท / ชั่วโมง) ซึ่งถ้าท่านผู้ปกครองพึงพอใจก็สามารถเรียนต่อได้โดยชำระเงินในส่วนที่เหลือ
Q จะรู้ได้อย่างไรควรจะเริ่มเรียนในระดับไหน
A ทางบริษัทจะไปทำการทดลองระดับความรู้ (Placement test) ของเด็กนักเรียนถึงที่บ้าน หรือถ้าท่านผู้ปกครองสะดวกจะมาทดสอบระดับความรู้ที่บริษัทก็ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Q แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ไหม
A ทางบริษัทยังไม่มีนโยบายรับชำระค่าเล่าเรียนเป็นงวด
Q ถ้าต้องการเลิกเรียนก่อนที่จะหมด Course จะสามารถขอเงินส่วนที่เหลือคืนได้ไหม
A ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินสดให้ แต่ท่านผู้ปกครองสามารถหาเวลาที่สะดวกเรียนชดเชยให้ครบตามจำนวนชั่วโมง / ครั้งที่เหลืออยู่ได้
Q ถ้าต้องการเปลี่ยนวันและเวลาเรียน ทำได้มั้ย
A ท่านผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนวันและเวลาเรียนประจำสัปดาห์ได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
Q ต้องการเปลี่ยนคุณครูที่สอนได้มั้ย
A ได้ เนื่องจากทางบริษัทใช้ระบบ 2 WAYS COMMUNICATION ระหว่างคุณครู / บริษัท กับท่านผู้ปกครองอยู่แล้ว ซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถประเมินผลคุณครูผู้สอนได้เช่นกัน ซึ่งหลังจากการได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าผลที่ได้ยังไม่ดีขึ้นและยังไม่เป็นที่พึงพอใจแก่ท่านผู้ปกครอง ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนคุณครูผู้สอนให้แก่ท่านผู้ปกครอง
Q สามารถที่จะเลือกคุณครูผู้สอนได้มั้ย
A ทางบริษัทขอสงวสิทธิ์ในการคัดเลือกครูผู้สอนให้แก่ท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียน บริษัทมีขบวนการในการคัดเลือกครูผู้สอนอย่างเข้มงวด ซึ่งคุณครูของบริษัทจะต้องมีการศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และมีประสบการณ์ในการสอนจริง เข้าใจจิตวิทยาของเด็ก รวมทั้งจะต้องผ่านขบวนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นท่านผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของคุณครูจากบริษัทได้
Q ใครคือคุณครู Bob Boonhod
A ครู Bob Boonhod เป็นเจ้าของคอลัมน์สอนภาษาอังกฤษ “ฟอไฟฟุตฟิต อังกฤษ อเมริกัน” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มากว่า 17 ปี และใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี
Q ครูต่างชาติและครูเจ้าของภาษาสำหรับหลักสูตร “พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาโดย Bob Boonhod” ค่าเล่าเรียนเท่ากันไหม
A ทางบริษัทคิดค่าเล่าเรียนของครูต่างชาติ  ซึ่งมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในราคา  600  บาท  ต่อชั่วโมง  และ  800  บาท  ต่อชั่วโมง  สำหรับคุณครูเจ้าของภาษา
Q ระบบการประเมินผลของทาง  Teacher  at  home  เป็นอย่างไร
A Teacher at home ใช้ระบบ 2 WAYS COMMUNICATION ระหว่างทางสถาบัน , คุณครูกับผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน คุณครูของทางสถาบันจะอธิบายเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละครั้งแก่ท่านผู้ปกครองก่อนทำการสอน และเมื่อจบการสอนแต่ละครั้งคุณครูก็จะประเมินผลการเรียนการสอนตลอดจนดูพัฒนาการของเด็กนักเรียน และรายงานให้ท่านผู้ปกครองทราบ และทางสถาบันจะจัดส่งเอกสารการประเมินผลอย่างเป็นทางการในแต่ละครั้งที่เรียนให้ท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่ง
Q ชาวต่างชาติสามารถเรียน  หลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติได้มั้ย
A ได้  หลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมีความยืดหยุ่น  และสามารถปรับให้เหมาะกับชาวต่างชาติแต่ละบุคคลได้
Q หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพสามารถเลือกเรียนที่สถาบันหรือที่บ้านได้ด้วยหรือ
A ได้  แต่ถ้าเรียนที่บ้านจะต้องมีกลุ่มของเด็กที่จะเรียนด้วยกันตั้งแต่  5  คนขึ้นไป  อย่างไรก็ตาม  ถ้าท่านผู้ปกครองไม่สามารถหาเพื่อนๆ มาเรียนกับลูกได้ครบ  5  คนขึ้นไป  ก็สามารถมาเรียนที่สถาบันได้โดยในแต่ละชั้นเรียนจะต้องมีนักเรียน  5  คน  ขึ้นไปเช่นกัน
Q หลักสูตรอื่นๆ ของบริษัท  นอกจากหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพ  จะสามารถเลือกเรียนที่สถาบันได้หรือไม่
A ไม่ได้  ตอนนี้ทาง  teacher  at  home  บริการหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพ  เฉพาะที่บ้านเท่านั้น

 

 

บริษัท ทีชเชอร์แอทโฮม จำกัด
เลขที่ 20/1 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.teacherathome.net